Bài 6:Tìm ước chung của 84;90 và 264 Thông qua tìm UCLN(84;90;264) -Bước 1:Tìm UCLN(84;90;264) -Bước 2:Lập luận Mong ghi các bước 1 và 2

Question

Bài 6:Tìm ước chung của 84;90 và 264 Thông qua tìm UCLN(84;90;264)
-Bước 1:Tìm UCLN(84;90;264)
-Bước 2:Lập luận
Mong ghi các bước 1 và 2

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-02T23:52:26+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:53:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  84=2^2*3*7

  90=2*3^2*5

  264=2^3*3*11

  ƯCLN{84,90,264}=2*3=6

  Vậy ƯC{84,90,264}={1,2,3}

  0
  2021-09-02T23:54:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +Bước 1:

  84=2^3 nhân 7

  90= 2 nhân 3^2 nhân 5

  264=2^3 nhân 3 nhân 11

  +Bước 2:

  Thừa số nguyên tố chung: 2

  +Bước 3: 

  Ước chung lớn nhất( 84, 90, 264) = 2

  ƯC(84, 90, 264)= 2

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )