Bài 6: Tính và cho biết phần hệ số, phần biến, bậc của kết quả $a,$ $\frac{-4}{5}$ $.$$xy$$-$$\frac{6}{7}$ $.$$xy$$+$$xy$ $b,$$\frac{-1}{3}$$.$$x^{2}$

Question

Bài 6: Tính và cho biết phần hệ số, phần biến, bậc của kết quả
$a,$ $\frac{-4}{5}$ $.$$xy$$-$$\frac{6}{7}$ $.$$xy$$+$$xy$
$b,$$\frac{-1}{3}$$.$$x^{2}$$z$$+$$2x^{2}$$z$$-$$\frac{1}{4}$$.$$x^{2}$$z$
$c,$$\frac{-2}{3}$$.$$x^{2}$$y^{2}$$+$$x^{2}$ $y^{2}$$-$ $\frac{1}{27}$ $x^{2}$ $y^{2}$
$d,$( $\frac{-3}{2}$ $x^{2}$ $y^{2}$ )$^{3}$ $-$($\frac{2}{3}$ $x^{3}$ $y^{3}$ )$^{2}$

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-24T21:47:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:48:28+00:00

  `a) (-4)/5xy -6/7xy+xy = ((-4)/5 -6/7 + 1)xy = (-23)/35xy`
  `->` Hệ số `(-23)/35`
  `->` Phần biến `xy`

  `->` Bậc ` 1+1=2`

  `b) (-1)/3x^2z + 2x^2z -1/4x^2z`
  `= ((-1)/3 + 2 -1/4 )x^2z`
  `= (17)/(12)x^2z`
  `->` Hệ số `(17)/(12)`
  `->` Phần biến `x^2z`

  `->` Bậc ` 2 + 1 =3`

  `c) (-2)/3x^2y^2 +x^2y^2 -1/(27)x^2y^2`
  `= ((-2)/3 + 1 -1/(27))x^2y^2`
  ` = 8/(27)x^2y^2`

  `->` Hệ số `8/(27)`
  `->` Phần biến `x^2y^2`

  `->` Bậc ` 2 + 2 = 4`

  `d) ((-3)/2x^2y^2)^3 – (2/3x^3y^3)^2`
  ` = (-27)/8x^6y^6 – 4/9x^6y^6`
  ` = ((-27)/8 -4/9)x^6y^6`
  ` = (-275)/72x^6y^6`

  `->` Hệ số `(-275)/(72)`
  `->` Phần biến `x^6y^6`

  `->` Bậc ` 6 + 6 =12`

  0
  2021-09-24T21:48:46+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a) (-4)/5 xy – 6/7xy + xy`

  `= ( (-4)/5 – 6/7 + 1) xy`

  `= (-23)/35 xy`

  Hệ số : `(-23)/35`

  Biến : `xy`

  Bậc : `2`

  `b) (-1)/3 x^2z + 2x^2z – 1/4 x^2z`

  `= ( (-1)/3 + 2 – 1/4) x^2z`

  `= 17/12 x^2z`

  Hệ số : `17/12`

  Biến : `x^2z`

  Bậc : `3`

  `c) (-2)/3 x^2y^2 + x^2y^2 – 1/27 x^2y^2`

  `= ( (-2)/3 + 1 – 1/27) x^2y^2`

  `= 8/27 x^2y^2`

  Hệ số : `8/27`

  Biến : `x^2 y^2`

  Bậc : `4`

  `d) ( (-3)/2 x^2y^2)^3 – ( 2/3 x^3y^3)^2`

  `= (-27)/8 x^6 y^6 – 4/9 x^6 y^6`

  `= ( (-27)/8 – 3/9) x^6y^6`

  `= (-275)/72x^6y^6`

  Hệ số : `(-275)/72`

  Biến : `x^6y^6`

  Bậc : `12`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )