Bài 7: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoat ra 1,68 lit (đktc) NO2

Question

Bài 7: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoat ra 1,68 lit (đktc) NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Gia trị của m là?
Bài 8: Để m gam phoi bào sắt ngoài không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp A co khối lượng 12 gam gồm Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác dụng hoàn toàn với axit nitric dư thấy giải phóng ra 2,24 lit khi duy nhất NO. Gia trị của m v à số mol HNO3 đã phản ứng là ?

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-24T22:35:46+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:37:03+00:00

  Bài 7:

  n NO2=$\frac{1,68}{22,4}$ =0,075 mol

  Fe+O2→X {Fe, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4}

  -quy đổi {Fe, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4} = {Fe,O}

  -gọi n Fe= x mol

          n O= y mol

  ⇒56x+16y=3 (1)

  ——————-

   0   +3

  Fe→Fe+3e

   x→       3x          mol

  ——————-

   0         -2

  O+2e→O

  y→ 2y               mol

  ——————-

  +5           +4

   N  + 1e→ N

       0,075←0,075   mol

  bảo toàn e: 3x-2y=0,075   (2)

  từ (1) và (2) ⇒$\left \{ {{56x+16y=3} \atop {3x-2y=0,075}} \right.$ 

                        $\left \{ {{x=0,045} \atop {y=0,03}} \right.$ 

  ⇒m=m Fe=0,045.56=2,52 g

  Câu 8:

  n NO=$\frac{2,24}{22,4}$ =0,1 mol

  Fe+O2→X {Fe, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4}

  -quy đổi {Fe, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4} = {Fe,O}

  -gọi n Fe= x mol

          n O= y mol

  ⇒56x+16y=12 (1)

  ——————-

   0   +3

  Fe→Fe+3e

   x→       3x          mol

  ——————-

   0         -2

  O+2e→O

  y→ 2y               mol

  ——————-

  +5           +2

   N  + 3e→ N

   0,1   0,3→0,1mol

  bảo toàn e:3x-2y=0,1.3=0,3 (2)

  ⇒n HNO3=n(N+5)=0,1 mol

  từ (1) và (2), ta có hệ pt:$\left \{ {{56x+16y=12} \atop {3x-2y=0,3}} \right.$ 

                                        $\left \{ {{x=0,18} \atop {y=0,12}} \right.$

  ⇒m =m Fe=0,18.56=10,08 g

  ……………………………..chúc bạn học tốt………………………      

  0
  2021-09-24T22:37:31+00:00

  :v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )