Bài 7 : Tìm x,y,z biết : -24/-6 = x/3 = 4/y^2 = z^3 / -2

Question

Bài 7 : Tìm x,y,z biết : -24/-6 = x/3 = 4/y^2 = z^3 / -2

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-16T05:07:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:09:04+00:00

  -`24/-6 = x/3 = 4/y^2 = z^3 / -2`

  `⇔4= x/3 = 4/y^2 = z^3 / -2`

  `+)x=3×4=12`

  `+)y^2=4:4=1`

  `⇒y=±1`

  `+)z^3=4×-2=-8`

  `⇒y=-2`

  0
  2021-10-16T05:09:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )