Bài 7 : Tính a) (-17)+23+77+17 b) 60+45+(-15)+45 c) (-3)+(-185)+9-17)+185 d) (-3)+(-4)+66+(-13)

Question

Bài 7 : Tính
a) (-17)+23+77+17
b) 60+45+(-15)+45
c) (-3)+(-185)+9-17)+185
d) (-3)+(-4)+66+(-13)

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-11-21T04:49:27+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:50:38+00:00

  Đáp án:

  `a)=100`

  `b)=135`

  `c)=-11`

  `d)=46`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `a,-17+23+77+17`

  `=[(-17)+17]+(23+77)`

  `=0+100`

  `=100`

  `————`

  `b,60+45+(-15)+45`

  `=60+45-5-10+45`

  `=60+(45-5)+(45-10)`

  `=60+40+35`

  `=100+35`

  `=135`

  `————`

  `c,-3+(-185)+9-17+185`

  `=[(-185)+185]-(3+17)+9`

  `=0-20+9`

  `=-20+9`

  `=-11`

  `————-`

  `d,-3+(-4)+66+(-13)`

  `=[66-(3+13)]-4`

  `=(66-16)-4`

  `=50-4`

  `=46`

  0
  2021-11-21T04:51:13+00:00

  `a“)` `(“-“17“)“+“23“+“77“+“17`

  `=“[“(“-“17“)“+“17“]` `+` `(“23“+“77“)`

  `=` `0“+“100`

  `=“100`

  `b“)` `60“+“45“+“(“-“15“)“+“45`

  `=` `60“+“45“-“5“-“10“+“45`

  `=` `60“+“(“45“-“5“)“+“(“45“-“10“)`

  `=` `60“+“40“+“35`

  `=` `100“+“35`

  `=“135`

  `c“)` `(“-“3“)“+“(“-“185“)“+“9“+“(“-“17“)“+“185`

  `=“[“(“-“185“)“+“185“]“+“[“(“-“17“)“+“(“-“3“)“]“+“9`

  `=“0“+“(“-“20“)“+“9`

  `=“-“11`

  `d“)` `(“-“3“)“+“(“-“4“)“+“66“+“(“-“13“)`

  `=` `[“(“-“3“)“+“(“-“13“)“]“+“66“+“(“-“4“)`

  `=` `(“-“16“)“+“66“+“(“-“4“)`

  `=“50“+“(“-“4)`

  `=“46`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )