Bài 7: Tính giá trị của biểu thức 1/ A= x + 8 – x – 22 với x = 2010 2/ B= – x – a + 12 + a với x = – 98 ; a = 99 3/ C= a – m + 7 – 8 + m với a = 1 ; m

Question

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức
1/ A= x + 8 – x – 22 với x = 2010
2/ B= – x – a + 12 + a với x = – 98 ; a = 99
3/ C= a – m + 7 – 8 + m với a = 1 ; m = – 123
4/ D= m – 24 – x + 24 + x với x = 37 ; m = 72
5/ E= (-90) – (y + 10) + 100 với y = -24
6/ G= 4x – 6a +4y + 6b biết x + y = 5 và a – b = 10

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-07-12T16:34:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:35:46+00:00

  1/A=2010+8-2010-22=-14

  2/B=98-99+12+99=110

  3/C=1+123+7-8-123=0

  4/D=72-24-37+24+37=72

  5/E=-90+14+100=24

  6/G=4(x+y)-6(a-b)=4*5-6*10=40

   

  0
  2021-07-12T16:36:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/ A= 2010+8-2010-22 = -14

  2/ B= 98-99+12+99=110

  3/ C= 1+123 +7-8-123=0

  4/ D= 72-24-37+24+37=72

  5/E= -90+14+100=24

  6/ G= 4(x+y) -6(a-b) = 4*5 -6*10=-40

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )