Bài 8: cho ΔABC có góc B bằng góc C. tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D a, chứng minh rằng ad vuông góc với b b, trên tia đối của tia bc lấy điểm

Question

Bài 8: cho ΔABC có góc B bằng góc C. tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D
a, chứng minh rằng ad vuông góc với b
b, trên tia đối của tia bc lấy điểm e, trên tia đối của tia cb lấy điểm f sao cho be=cf. chứng minh af=ae và ad là đương trung trực của ef
Không vẽ hình và g kl chỉ cần lời giải thôi
Cấm spam hay buff nhé

in progress 0
Charlie 21 phút 2021-10-18T22:34:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T22:36:24+00:00

  #

  `a)`

  Ta có : `hat{B} = hat{C}`

  `-> ΔABC` cân tại `A`

  Xét `ΔADB` và `ΔADC` có :

  `hat{BAD} = hat{CAD}` (vì `AD` là tia phân giác của `hat{BAC}`)

  `AB = AC` (Vì `ΔABC` cân tại `A`)

  `AD` chung

  `-> ΔADB = ΔADC (c.g.c)`

  `-> hat{ADB} = hat{ADC}` (2 góc tương ứng)

  mà `hat{ADB} + hat{ADC} = 180^o` (2 góc kề bù)

  `-> hat{ADB} = hat{ADC} = 180^o/2 = 90^o`

  hay `AD⊥BC`

  `b)`

  Ta có : `hat{ABC} + hat{ABE} = 180^o` (2 góc kề bù)

  Ta có : `hat{ACB} + hat{ACF} = 180^o` (2 góc kề bù)

  mà `hat{ABC} = hat{ACB} -> hat{ABE} = hat{ACF}`

  Xét `ΔABE` và `ΔACF` có :

  `BE = CF (GT)`

  `AB = AC` (Vì `ΔABC` cân tại `A`)

  `hat{ABE} = hat{ACF} (cmt)`

  `-> ΔABE = ΔACF (c.g.c)`

  `-> AF = AE` (2 cạnh tương ứng)

  `-> hat{EAB} = hat{FAC}` (2 góc tương ứng)

  Ta có : `hat{BAD} + hat{EAB} = ha{EAD}, hat{CAD} + hat{FAC} =  hat{FAD}`

  mà `hat{EAB} = hat{FAC} (cmt), hat{BAD} = hat{CAD}`

  `-> hat{EAD} = hat{FAD}`

  Xét `ΔEAD` và `ΔFAD` có :

  `AD` chung

  `hat{EAD} = hat{FAD} (cmt)`

  `AF = AE (cmt)`

  `-> ΔEAD = ΔFAD (c.g.c)`

  `-> ED = DF` (2 cạnh tương ứng) (1)

  `-> hat{ADE} = hat{ADF}` (2 góc tương ứng)

  mà `hat{ADE} + hat{ADF} = 180^o` (2 góc kề bù)

  `-> hat{ADE} = hat{ADF} = 180^o/2 = 90^o`

  hay `AD⊥EF` (2)

  Từ (1) và (2)

  `-> AD` là đường trung trực của `EF`

  0
  2021-10-18T22:36:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $\widehat{B}=\widehat{C}$ (gt)

  Nên tam giác ABC cân tại A

  a) Xét hai tam giác ADB và ADC có:

  AB = AC (vì tam giác ABC cân tại A)

  $\widehat{BAD}=\widehat{CAD}$ (vì AD là tia phân giác của góc A)

  AD là cạnh chung

  Nên ΔADB = ΔADC (c.g.c)

  Do đó $\widehat{ADB}=\widehat{ADC}$ (hai góc tương ứng)

  Mà $\widehat{ADB}+\widehat{ADC}=180^{o}$

  Nên $\widehat{ADB}=\widehat{ADC}=180^{o}:2=90^{o}$

  Hay $AD⊥BC$

  Vậy $AD⊥BC$

  b) Ta có: $BD + BE = DE$ và $DC+CF=DF$

  Mà BD = CD (vì ΔADB = ΔADC) và BE = CF (gt)

  Nên DE = DF

  Xét hai tam giác vuông ADE và ADF có:

  DE = DF (cmt)

  AD là cạnh chung

  Nên ΔADE = ΔADF (c.g.c)

  Do đó AF = AE (hai cạnh tương ứng)

  Vậy AF = AE

  Lại có: DE = DF (cmt) và $AD ⊥EF$ (vì $AD⊥BC$)

  Nên AD là đường trung trực của EF

  Vậy AD là đường trung trực của EF

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )