Bài tập 1: Cho lai hai thứ cà chua thuần chủng, thu F1 thân cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 901 thân cao, quả đỏ; 298 thân cao, quả và

Question

Bài tập 1: Cho lai hai thứ cà chua thuần chủng, thu F1 thân cao, quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 901 thân cao, quả đỏ; 298 thân cao, quả vàng; 301 thân thấp, quả đỏ; 102 thân thấp, quả vàng. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai?

in progress 0
Everleigh 2 năm 2021-08-22T15:08:26+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:09:59+00:00

  -Xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng ở F2:

  + Về chiều cao:$\frac{Thân cao}{Thân thấp}$=$\frac{901+298}{301+102}$=$\frac{1199}{403}$ ≈$\frac{3}{1}$

  ⇒Tính trạng thân cao là trội so với thân thấp.

     Quy ước gen:  A-Thân cao

                               a-Thân thấp

  ⇒Đây là kết quả của phép lai Aa×Aa (1)

  + Về màu sắc:$\frac{Quả đỏ}{Quả vàng}$ =$\frac{901+301}{298+102}$$\frac{1202}{400}$≈$\frac{3}{1}$ 

  ⇒Tính trạng quả đỏ là trội so với tính trạng quả vàng.

      Quy ước gen:B-Quả đỏ

                              b-Quả vàng

  ⇒Đây là kết quả của phép lai BbxBb. (2)

  -Xét sự di truyền đồng thời của 2 cặp tính trạng ở F2:

  +Về tỉ lệ phân li KH:901:298:301:102≈9:3:3:1=(3:1).(3:1).

  +Về tích tỉ lệ của 2 cặp tính trạng:(3:1).(3:1)=9:3:3:1

  ⇒Vậy phép lai tuân thủ quy luật di truyềnphaan ly độc lập.

  -Từ(1)và(3)→KG và KH của F1 là AaBb(thân cao,quả đỏ)xAaBb(thân cao,quả đỏ).

  -Vì ở F1 thu được KG là AaBb và P thuần chủng⇒KG và KH của P là:

   +TH1:AABB(Thân cao,quả đỏ)xaabb(Thân thấp,quả vàng).

  +TH2:AAbb(Thân cao,quả vàng)xaaBB(Thân thấp,quả đỏ).

      Sơ đồ lai: 

  -Từ P→F1:

  +TH1:

  Ptc:AABB(Thân cao,quả đỏ)xaabb(Thân thấp,quả vàng)

  Gp:   AB                    ab

  F1:100%AaBb(100%Thân cao,quả đỏ).

  +TH2:

  Ptc:AAbb(Thân cao,quả vàng)xaaBB(Thân thấp,quả đỏ)

  Gp            Ab                       aB

  F1:100%Aa(100%Thân cao,quả đỏ)

  -Từ F1→F2:

  F1xF1:AaBb(Thân cao,quả đỏ)xAaBb(Thân cao,quả đỏ)

  G:AB,Ab,aB,ab               AB,Ab,aB,ab

  F2:Tỉ lệ KG:9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

        Tỉ lệ KH:9 Thân cao,quả đỏ

                       3 Thân cao,quả vàng

                       3 Thân thấp,quả đỏ

                       1 Thân thấp,quả vàng.

     

   

  0
  2021-08-22T15:10:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cho lai hai thứ cà chua thuần chủng, thu F1 thân cao, quả đỏ

  Cao, đỏ trội hoàn toàn so với thấp vàng.

  A- cao , a- thấp

  B-  đỏ , b – vàng

  F2: 9 thân cao, quả đỏ; 3 thân cao, quả vàng; 3 thân thấp, quả đỏ; 1 thân thấp, quả vàng.

  Cao : thấp = 3:1 => F1 dị hợp Aa x Aa

  Đỏ : vàng  = 3:1 => F1 dị hợp Bb x Bb

  Sơ đồ lai

  $Ptc$:          AABB cao, đỏ x aabb thấp, vàng

  $G$:                AB                     ab

  $F1$:                 100% AaBb cao, đỏ

  $F1xF1$ :     AaBb cao, đỏ        x        AaBb cao, đỏ

  $G$:            1AB:1Ab: 1aB: 1ab          1AB:1Ab: 1aB: 1ab

  $F2$:           TLKH: 9A-B-cao, đỏ : 3A-bb cao,vàng : 3 aaB- thấp,đỏ  : 1aabb thấp, vàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )