BÀI TẬP I . Trắc nghiệm Câu 1 . Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là A . làm tăng kích thước chiều dài của cây B . diễn ra hoạt động của tầng s

Question

BÀI TẬP I . Trắc nghiệm Câu 1 . Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là
A . làm tăng kích thước chiều dài của cây
B . diễn ra hoạt động của tầng sinh bần
C . diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
D . diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
Câu 2 . Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là
A . mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
B . mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm , còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
C . mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm , còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
D . mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm
Câu 3 . Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây
A . do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
B . do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra
C . do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
D . do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

in progress 0
Madeline 7 phút 2021-10-14T02:29:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T02:31:02+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 . Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là A . làm tăng kích thước chiều dài của cây B . diễn ra hoạt động của tầng sinh bần C . diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm D . diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

  Giải thích các bước giải:

  Câu 2 . Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là A . mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm B . mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm , còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm C . mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm , còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm D . mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm

  Câu 3 . Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây A . do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra B . do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra C . do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra D . do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

  0
  2021-10-14T02:31:04+00:00

  Đáp án:1B

               2C

               3B 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )