Bài tập toán đại số bài : 31,32,33 ai Bik làm thì chỉ cho mik với . (Sgk/17)

Question

Bài tập toán đại số bài : 31,32,33 ai Bik làm thì chỉ cho mik với . (Sgk/17)

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-28T15:24:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:25:48+00:00

  31/sgk

  a) 135 + 360 + 65 + 40;

  b) 463 + 318 + 137 + 22;

  c) 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

  Lời giải:

  a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

  b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940;

  c) 20 + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

  = (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

  = 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

  = 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275.

  32/sgk

  a)996 + 45 ;             b) 37 + 198

  Lời giải:

  a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041;

  b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235.

  33/sgk

  Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số.

  Lời giải:

  Trong dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8 ….. ta có:

  1 + 1 = 2

  1 + 2 = 3

  2 + 3 = 5

  3 + 5 = 8

  Theo quy luật như trên, các số tiếp theo của dãy là:

  5 + 8 = 13

  8 + 13 = 21

  13 + 21 = 34

  21 + 34 = 55.

   

  0
  2021-09-28T15:26:00+00:00

  -bt 31

  a)

  135+360+65+40

  =(145+65)+(360+40)

  =200+400

  =600

  b) 463+318+137+22

  =(463+137)+(318+22)

  =600+340=940c) Nhận thấy 20+30

  =21+29

  =22+28

  =23+27

  =24+26

  =50

  Do đó

  20+21+22+…+29+30

  =(20+30)+(21+29)+(22+28)+(23+27)+(24+26)+25

  =50+50+50+50+50+25

  =5.50+25

  =275

  -bt 32

  a) 996+45

  =996+(4+41)

  =(996+4)+41

  =1000+41

  =1041

  b)

  37+198

  =(35+2)+198

  =35+(2+198)

  =35+200

  =235

  -bt 33

  Dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8 gồm 6 số. Khi đó:

  Số thứ bảy là: 5 + 8 = 13;

  Số thứ tám là: 8 + 13 = 21.

  Số thứ chín là: 13 + 21 = 34;

  Số thứ mười là: 21 + 34 = 55.

  Vậy ta có dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )