Bài toán: một người mang rổ trứng đi bán, sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán Giúp mình vs 4/9 là bốn phầ

Question

Bài toán: một người mang rổ trứng đi bán, sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán
Giúp mình vs
4/9 là bốn phần chín á nha
Giúp mình!.!

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-08-31T08:46:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:48:08+00:00

  Đáp án:

  Người đó đem đi bán là `54`

  Giải thích các bước giải:

  Số trứng còn lại sau khi bán `4/9` số trứng là:

       `28+2=30` (quả trứng)

  Phân số chỉ 30 quả trứng là:

       `1-4/9=5/9` (số trứng)

  Số trứng mà người đó đem bán là:

       `30:5/9=54` (quả trứng)

            Đáp số: `54` quả trứng

  0
  2021-08-31T08:48:09+00:00

  Số trứng còn lại sau khi bán số trứng là

  1-$\frac{4}{9}$= $\frac{5}{9}$

  Số trứng mang đi bán là

  (28+2):$\frac{5}{9}$ =54(quả trứng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )