Bài1: tìm a,b a-b=48 và ƯCLN ( a ,b) = 20 Bài 2 A)Chứng minh 5n+5 và 3n+1 là 2 số nguyên tố cùng nhau B) tìm ƯCLN ( 2n-1;9n+4) Ai help mik giải bài

Question

Bài1: tìm a,b
a-b=48 và ƯCLN ( a ,b) = 20
Bài 2
A)Chứng minh 5n+5 và 3n+1 là 2 số nguyên tố cùng nhau
B) tìm ƯCLN ( 2n-1;9n+4)
Ai help mik giải bài này nha !

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-11-06T19:55:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:56:11+00:00

  Bài 1:

  Vì ƯCLN (a,b)=20 nên a⋮20;b⋮20

  ⇒a−b⋮20 hay 48⋮20 (vô lý)

  Do đó không tồn tại a,b thỏa mãn điều kiện đề bài.

  Bài 2:

   n=3 thì 5n+5=20,3n+1=10. Hai số này có ƯCLN là 10 nên không nguyên tố cùng nhau. 

  b) Gọi ƯCLN của 2n−1 và 9n+4 là d. Khi đó:

  {2n−1⋮d9n+4⋮d⇒{18n−9⋮d18n+8⋮d

  ⇒(18n+8)−(18n−9)⋮d hay 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )