Bài1 : Tìm các số nguyên x và tính tổng các số đó, biết a,|x|《2016 b,-2015《x<2016

Question

Bài1 : Tìm các số nguyên x và tính tổng các số đó, biết
a,|x|《2016
b,-2015《x<2016

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-11-12T13:42:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:44:12+00:00

  a,|x|《2016

  ⇒ x ∈ -2006 ; -2005 ; …..; 0 ; 1 ; …. ; 2006

  Tổng các số đó là : -2006 + ( -2005 ) + …. + 0 + 1 + …. + 2006

                               = ( -2006 + 2006 ) + ….. + (-1 + 1 ) + 0

                               = 0

  b,-2015《 x <2016

  ⇒ x ∈ -2015 ; – 2014 ; …. ; 0 ; 1 ; …. ; 2015

  Tổng các số đó là : ( -2015 ) + (-2014) +…. + 0 + 1 + …. + 2015

                                 = ( -2015 + 2015 ) + ….. + ( -1 + 1 ) + 0

                                 = 0

  0
  2021-11-12T13:44:30+00:00

  Đáp án:

   a,=0

  b,=0

  Giải thích các bước giải:

  ⇒ x ∈{-2006 ; -2005 ; …..; 0 ; 1 ; …. ; 2006} 

  Tổng các số nguyên trên là :

  ⇒=-2006 + ( -2005 ) + …. + 0 + 1 + …. + 2006

      = ( -2006 + 2006 ) + ….. + (-1 + 1 ) + 0

      = 0

  b,-2015《 x <2016

  ⇒ x ∈ {-2015 ; – 2014 ; …. ; 0 ; 1 ; …. ; 2015

  Tổng các số đó là :

  ⇒= ( -2015 ) + (-2014) +…. + 0 + 1 + …. + 2015

     = ( -2015 + 2015 ) + ….. + ( -1 + 1 ) + 0

     = 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )