bài1: viết liệt kê rồi tính tổng các số nguyên x sao cho thõa mãn -25< x 20 bài2: - 75.|-47| - |47|.25 (x-2)(x+7)=0 (-123)+( -2020)+(-23)+|- 2020| 5 x

Question

bài1: viết liệt kê rồi tính tổng các số nguyên x sao cho thõa mãn -25< x 20 bài2: - 75.|-47| - |47|.25 (x-2)(x+7)=0 (-123)+( -2020)+(-23)+|- 2020| 5 x - (- 19)=29

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-23T04:20:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T04:22:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  -25 < x < 20

  x € { -24 , -23 , … , 18 , 19 } 

  S = -24 + (-23) + …+ 18 +19

  S = ( -19+19) + (-18+18) +….+ (-1+1) + ( -20) + (-21) + (-22) + (-23) + (-24) 

  S = 0 – 20 -21 – 22 – 23 – 24 

  S =  -110

  Bài 2

  -75 . | -47| – |47| . 25

  = -75 . 47 – 47 . 25

  = 47 ( -75 – 25 )

  = 47 . (-100)

  = -4700

   (x-2)(x+7) = 0

  (=) x-2 = 0 hoặc x+7 = 0

  (=) x = 2 hoặc x = -7

  (-123) +(-2020)+(-23)+ | -2020 | 

  = -123 – 2020 – 23 + 2020

  = (-2020+2020) + ( -123-23 )

  = -146

  5x -(-19) = 29

     5x + 19 = 29

         5x = 10 

            x = 2

  0
  2021-11-23T04:22:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )