bán 1 chiếc xe đạp được lãi 192000 đồng . hỏi giá vốn 1 chiếc xe đạp là bao nhiêu biết lãi 20% giá bán hỏi giá bán 1 chiếc xe đạp là bao nhiêu biết lã

Question

bán 1 chiếc xe đạp được lãi 192000 đồng . hỏi giá vốn 1 chiếc xe đạp là bao nhiêu biết lãi 20% giá bán
hỏi giá bán 1 chiếc xe đạp là bao nhiêu biết lãi 20% giá vốn

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-22T10:40:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:42:23+00:00

    Phần trăm vốn của xe đạp là :

     `100%-20%=80%`

    Vốn của xe đạp là :

     `1920000:80%=1536000` ( đồng )

     Số tiền lãi mua chiếc xe đạp là :

      `192000-1536000=384000` ( đồng )

                Đáp số : `384000` đồng

  0
  2021-10-22T10:42:25+00:00

  Đáp án:

   Vì giá lãi chiếm 20% số tiền bán chiếc xe đạp nên số % vốn của chiếc xe đạp là
                 100% – 20% = 80% 
  Số tiền vốn của chiếc xe đạp là
                 1920000 : 100% x 80% = 1536000 ( đồng )
  Số tiền lãi của chiếc xe đạp là 
                 1920000 – 1536000 = 384000 ( đồng )
                            Đáp số : 384000 đồng
  mình làm cách chi tiết nhất rồi đó nhé

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )