Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày.Ngày thứ nhất đọc 1/3số trang.Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại.Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang.Tính số trang củ

Question

Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày.Ngày thứ nhất đọc 1/3số trang.Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại.Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang.Tính số trang của quyển sách.

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-08-31T06:40:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:41:35+00:00

    Số sách còn lại sau 1 ngày là :

      `90 : ( 1 – 5/8 ) = 240` ( trang )

    Quyển sách đó dày là :

      `240 : ( 1 – 1/3 ) = 360` ( trang )

                              Đáp số : `360` trang .

  0
  2021-08-31T06:42:04+00:00

                                                                        giải

                 90 trang chiếm số phần là :

                        8-5=3 ( phần)

                 ngày thứ hai đọc được số trang là :

                       90 : 3 x 8 =240 ( trang )

                 240 trang chiếm số phần là :

                        3-1=2 ( phần )

                  số trang của quyển sách là :

                       240 : 2 x 3 = 360 ( trang )

                                        đáp số : 360 trang

                  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )