Bạn An dùng 85000 đồng mua vở. Có hai loại vở : loại 1 giá 7500 đồng/ 1 quyển, loại 2 giá 6000 đồng/1 quyển. Hỏi bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu

Question

Bạn An dùng 85000 đồng mua vở. Có hai loại vở : loại 1 giá 7500 đồng/ 1 quyển, loại 2 giá 6000 đồng/1 quyển. Hỏi bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở cả hai loại với số lượng như nhau

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-08-15T22:41:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:42:37+00:00

  Đáp án:6

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi số quyển vở loại 1 là x 
          số quyển vở loại 2 là y
  ta có 7500x+6000y=85000
  mà x=y                                   
  nên 7500x+6000y=85000 => x=y xấp xỉ 6,3 
  vậy nhiều nhất là 6 quyển mỗi loại theo yêu cầu đề bài

  0
  2021-08-15T22:42:41+00:00

  Đáp án: 6 quyển mỗi loại

   

  Giải thích các bước giải: Số tiền mua 1 quyển vở loại 1 và 1 quyển loại 2 là 7500+6000=13500 đồng

  số tiền mua 2 quyển vở loại 1 và 2 quyển loại 2 là 2*7500+2*6000=27000 đồng

  cứ vậy ta được 

  số tiền mua 6 quyển loại 1 và 6 quyển loại 2 là 6*7500 +6*6000 = 81000 đồng

  số tiền mua 7quyển loại 1 và 7 quyển loại 2 là 7*7500 +7*6000 = 94500 đồng

  vậy An chỉ mua được nhiều nhất là 6 vở loại 1 và 6 quyển loại 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )