Bạn Bình cắt 2 tấm bìa hình vuông có cạnh lần lượt là a(cm), b(cm). Bạn An cắt 1 tấm bìa hình vuông có cạnh là (a+b)(cm) Vậy em hãy cho biết tổng diện

Question

Bạn Bình cắt 2 tấm bìa hình vuông có cạnh lần lượt là a(cm), b(cm). Bạn An cắt 1 tấm bìa hình vuông có cạnh là (a+b)(cm)
Vậy em hãy cho biết tổng diện tích hình vuông của Bình có bằng diện tích hình vuông của bạn An không?Vì sao?

in progress 0
Eva 7 ngày 2021-12-07T22:23:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:24:32+00:00

  Đáp án:

  Không

  Bình $<$ An

  Giải thích các bước giải:

   Tổng diện tích của hai tấm bìa hình vuông mà Bình cắt là:

           $a^2+b^2\;(cm^2)$

   Diện tích hình vuông mà An cắt là:

           $(a+b)(a+b)=a^2+2ab+b^2\;(cm^2)$

  Vì $a^2+b^2<a^2+2ab+b^2$ nên tổng diện tích hình vuông của Bình nhỏ hơn diện tích hình vuông của An.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )