bạn minh có 190 cái kẹo chia cho an 10 % số kẹo hỏi minh còn lại mấy cái kẹo và an có bao nhiêu cái kẹo sau khi ông cho thêm 60 % số kẹo của minh thì

Question

bạn minh có 190 cái kẹo chia cho an 10 % số kẹo hỏi minh còn lại mấy cái kẹo và an có bao nhiêu cái kẹo sau khi ông cho thêm 60 % số kẹo của minh thì an được bao nhiêu cái kẹo và ông cho an bao nhiêu cái kẹo

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-05T18:58:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T19:00:12+00:00

  Đáp án:

   Giải

  Minh cho An số kẹo là:

           190 x 10 : 100 = 19 ( cái kẹo )

     Minh còn lại số kẹo là:

          190 – 19 = 171( cái kẹo )

  Ông cho An số kẹo là:

          190 x 60 : 100 = 114 ( cái kẹo )

   An có số kẹo là:

          19 + 114 = 133 ( cái kẹo )

                     Đ/S: 133 cái kẹo.

  chúc bạn học tốt !!!

   

  0
  2021-09-05T19:00:55+00:00

                          giải

    Minh cho An số cái kẹo là:

           190 x 10%=19 ( cái kẹo)

     Minh còn lại số cái kẹo là:

          190 – 19 =171( cái kẹo)

  Ông An cho An số kẹo là:

          190 x 60%=114 (cái kẹo)

   An có số kẹo là:

          19 + 114 =133 ( cái kẹo)

    

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )