bạn nam đi từ nhà đến trường hết 20 phút . biết tốc độ trung bình của nam là 5m/s . tính quảng đường từ nhà nam đến trường ?

Question

bạn nam đi từ nhà đến trường hết 20 phút . biết tốc độ trung bình của nam là 5m/s . tính quảng đường từ nhà nam đến trường ?

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-02T23:51:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:52:40+00:00

  đổi 20p= 1200s

  quảng đường từ nhà nam đến trường là:

  5.1200=6000(m)= 6km

  Đ/S:6km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )