Bạn Tú muốn mua tặng các bạn món quà nhân dịp họp lớp,Tú muốn mua hai món quà có tổng giá trị lớn nhất và không vượt quá số tiền trong người. Yêu cầu:

Question

Bạn Tú muốn mua tặng các bạn món quà nhân dịp họp lớp,Tú muốn mua hai món quà có tổng giá trị lớn nhất và không vượt quá số tiền trong người.
Yêu cầu: tìm số quà có tổng giá trị lớn nhất,nếu không mua được thì in ra số 0
Dữ liệu vào: nhập N và X
Dữ liệu ra: 1 số nguyên dương ghi ra tổng giá trị lớn nhất
Vd: 4 16
3 10 4 7
In ra 14

in progress 0
Amara 3 tuần 2021-07-11T00:38:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:40:09+00:00

  uses crt;
  var a:array[1..1000] of word;
  n,i,j,x,max:word;
  procedure tinh;
  var t:longint;
  begin
      t:=a[i]+a[j];
      if (t>max) and (t<=x) then
         max:=t;
  end;
  begin
      clrscr;
      readln(n,x);
      for i:=1 to n do read(a[i]);
      readln;
      max:=0;
      for i:=1 to n-1 do
         for j:=i+1 to n do
            tinh;
      writeln(max);
  readln;
  end.

  0
  2021-07-11T00:40:20+00:00

  program pht;
  uses crt;
    var A: array[1..100000000] of longint;
    x, n, max, i, j, t, s, d: longint;
  begin
          clrscr;
          write(‘Nhap so qua: ‘); readln(n);
          write(‘Nhap so tien: ‘); readln(x);
          for i:=1 to n do
          begin
                  write(‘Gia tri qua thu ‘, i, ‘: ‘); readln(A[i]);
          end;
          for i:=1 to n do if A[i]>x then d:=d+1;
          if d=n then write(‘0’) else
          begin
                  max:=A[1];
                  for i:=1 to n do if max>A[i] then max:=A[i];
                  for i:=1 to n do if (max<A[i]) and (A[i]<x) then max:=A[i];
                  for i:=1 to n-1 do
                          for j:=1+i to n do if A[i]<A[j] then
                          begin
                                  t:=A[i];
                                  A[i]:=A[j];
                                  A[j]:=t;
                          end;
                  i:=1;
                  repeat
                  begin
                          s:=0;
                          s:=max+A[i];
                          i:=i+1;
                  end;
                  until s<=x;
                  write(s);
          end;
          readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )