Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính: \(\int {{{\sin }^4}x} dx\)

Question

Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính:
\(\int {{{\sin }^4}x} dx\)

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-09-13T13:14:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:16:01+00:00

  Đáp án: sin

  4

  x

  =

  (

  1

  cos

  2

  x

  )

  2

  4

  =

  1

  4

  (

  1

  2

  cos

  2

  x

  +

  cos

  2

  2

  x

  )

  =

  1

  4

  (

  1

  2

  cos

  2

  x

  +

  1

  +

  cos

  4

  x

  2

  )

  =

  1

  4

  (

  3

  2

  2

  cos

  2

  x

  +

  1

  2

  cos

  4

  x

  )

  Khi đó

  sin

  4

  x

  d

  x

  =

  1

  4

  (

  3

  2

  2

  cos

  2

  x

  +

  1

  2

  cos

  4

  x

  )

  d

  x

  =

  (

  3

  8

  1

  2

  cos

  2

  x

  +

  1

  8

  cos

  4

  x

  )

  d

  x

  =

  3

  8

  x

  1

  2

  .

  sin

  2

  x

  2

  +

  1

  8

  .

  sin

  4

  x

  4

  +

  C

  =

  3

  8

  x

  sin

  2

  x

  4

  +

  sin

  4

  x

  32

  +

  C

  0
  2021-09-13T13:16:24+00:00

  Ta có: \({\sin ^4}x = \dfrac{{{{\left( {1 – \cos 2x} \right)}^2}}}{4}\)\( = \dfrac{1}{4}\left( {1 – 2\cos 2x + {{\cos }^2}2x} \right)\)

  \( = \dfrac{1}{4}\left( {1 – 2\cos 2x + \dfrac{{1 + \cos 4x}}{2}} \right)\) \( = \dfrac{1}{4}\left( {\dfrac{3}{2} – 2\cos 2x + \dfrac{1}{2}\cos 4x} \right)\)

  Khi đó \(\int {{{\sin }^4}x} dx\)\( = \int {\dfrac{1}{4}\left( {\dfrac{3}{2} – 2\cos 2x + \dfrac{1}{2}\cos 4x} \right)dx} \) \( = \int {\left( {\dfrac{3}{8} – \dfrac{1}{2}\cos 2x + \dfrac{1}{8}\cos 4x} \right)dx} \)

  \( = \dfrac{3}{8}x – \dfrac{1}{2}.\dfrac{{\sin 2x}}{2} + \dfrac{1}{8}.\dfrac{{\sin 4x}}{4} + C\) \( = \dfrac{3}{8}x – \dfrac{{\sin 2x}}{4} + \dfrac{{\sin 4x}}{{32}} + C\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )