bằng những dẫn chứng lịch sử của cách mạng việt nam giai đoạn tháng 5-1941 đến 6-1945 em hãy cho biết vì sao nói mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ

Question

bằng những dẫn chứng lịch sử của cách mạng việt nam giai đoạn tháng 5-1941 đến 6-1945 em hãy cho biết vì sao nói mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng 8 (chuẩn bị lực lượng vũ trang ,chính trị .sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn)

in progress 0
Cora 2 năm 2021-08-09T23:07:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:09:23+00:00

  Bằng những dẫn chứng lịch sử của cách mạng việt nam giai đoạn tháng 5-1941 đến 6-1945 em hãy cho biết vì sao nói mặt trận Việt Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng 8?
  – Xây dựng lực lượng chính trị:vận động quần chúng tham gia Việt Minh và người Việt trông quân đội Pháp

  – Xây dựng lực lượng vũ trang mạnh mẽ và nhiều quân tinh nhuệ

  – Xây dựng căn cứ địa: Vùng Bắc Sơn – Võ Nhai và tỉnh Cao Bằng 

  0
  2021-08-09T23:09:44+00:00

  – Đến năm 1941, Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước sang năm thứ ba,sau khi chiếm phần lớn châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô, Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương.

  – Lúc này, Nhật đã nhảy vào Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn từng bước để biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng.

  – Nhân dân Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp – Nhật, mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc, phát xít Pháp – Nhật phát triển gay gắt, vận mệnh các dân tộc Đông Dương nguy vong hơn bao giờ hết.

  – Nhân dân Đông Dương ngày càng cách mạng hóa, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), Nam Kì (11/1940) và cuộc binh biến Đô Lương (1/1941).

  – Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước và triệu tập Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8, họp từ ngày 10 đến 19/5/1941 tại Pác  Bó ( Cao Bằng) chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. Và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết hết thảy các lực lượng yêu nước đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

  * Vai trò của Mặt trận Việt Minh:

  – Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù.

  – Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang các mạng hình thành và phát triển, cùng với lực lượng quần chúng đông đảo, tạo nên sức mạnh tổng hợp nổi dậy giành chính quyền .

  – Mặt trận Việt Minh là sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điển hình trong công tác Mặt trận của Đảng.

  Cre : Tự Học 365 

  Chúc bạn học tốt ^-^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )