Bằng pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dây chất sau A) hai chất rắn màu là cao và na20 B) hai chất khí ko màu là co2 và 02 V

Question

Bằng pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dây chất sau
A) hai chất rắn màu là cao và na20
B) hai chất khí ko màu là co2 và 02
Viết pthh

in progress 0
Anna 1 giờ 2021-09-07T07:22:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:23:41+00:00

  `A,`

   – Hoà tan 2 chất rắn vào nước ta được 2 ống nghiệm chứa dd Ca(OH)2 ; NaOH

     `CaO + H_2O => Ca(OH)_2 `

     `NaO + H_2O => 2NaOH `

    – Sục khí `CO_2 ` vào 2 ống nghiệm

     xảy ra hiện tượng vẩn đục `=> Ca(OH)_2`

     ko xảy ra hiện tượng `=> NaOH  `

       `Ca(OH)_2 + CO_2 => CaCO_3↓ + H_2O`

       ` 2NaOH + CO_2 => Na_2CO_3 + H_2O`

  `B,`

    Sục 2 khí qua dd ` Ca(OH)_2` trong dư 

    khí làm dd `Ca(OH)2` vẩn đục `=> CO_2`

    Ko xảy ra hiện tượng `=> O_2`

     ` Ca(OH)_2 + CO_2 => CaCO_3↓ + H_2O`

     

   

  0
  2021-09-07T07:23:54+00:00

  `a,`

  Hòa tan các chất vào nước rồi sục `CO_2` vào dung dịch

  `+CaO` tan rồi sục `CO_2` thì tạo kết tủa trắng

  `CaO+H_2O->Ca(OH)_2`

  `Ca(OH)_2+CO_2->CaCO_3+H_2O`

  `+Na_2O` tan rồi sục `CO_2` không hiện tượng

  `Na_2O+H_2O->2NaOH`

  `NaOH+CO_2->Na_2CO_3+H_2O`

  `b,`

  Sục các khi vào dd `Ca(OH)_2` dư

  `+CO_2` tạo kết tủa trắng

  `CO2+Ca(OH)_2->CaCO_3+H_2O`

  `+O_2` không hiện tượng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )