Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn -viết PTHH minh hoạ . 1: axetilen, but -2-in, butan . 2: benzen, hex – 1- en, hex -1-in. 3 : b

Question

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn -viết PTHH minh hoạ .
1: axetilen, but -2-in, butan .
2: benzen, hex – 1- en, hex -1-in.
3 : benzen, Toluen, Stiren, hex -1-in.
4: Ancol etylic , phenol, Hex -2-en, Glixerol.
Làm giúp mình với ????????

in progress 0
Genesis 4 tuần 2021-11-10T20:32:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:33:29+00:00

  Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử:

  1/ Axetilen, but-2-in, butan.

  Dẫn lần lượt các chất trên qua dung dịch AgNO3/NH3

  – Chất tạo kết tủa màu vàng là axetilen.

  PTHH: $CH \equiv CH + 2AgNO_3 +2NH_3 \to CAg \equiv CAg \downarrow + NH_4NO_3$

  – Không hiện tượng là but-2-in, butan.

  Cho hai chất trên qua dung dịch Br2.

  – Chất làm mất màu dung dịch Br2 là but-2-in.

  PTHH: $C_4H_6 + Br_2 \to C_4H_6Br_2$

  – Không hiện tượng là butan.

  2/ Benzen, hex-1-en, hex-1-in.

  Dẫn lần lượt các chất trên qua dung dịch AgNO3/NH3

  – Chất tạo kết tủa màu vàng là hex-1-in.

  PTHH: $C_6H_{10} + AgNO_3 +NH_3 \to C_6H_9Ag \downarrow + NH_4NO_3$

  – Không hiện tượng là Benzen, hex-1-en.

  Cho hai chất trên qua dung dịch Br2.

  – Chất làm mất màu dung dịch Br2 là hex-1-en

  PTHH: $C_6H_{12}+Br_2 \to C_6H_{12}Br_2$

  – Không hiện tượng là Benzen.

  3/ Benzen, Toluen, Stiren, hex-1-in.

  Dẫn lần lượt các chất trên qua dung dịch AgNO3/NH3

  – Chất tạo kết tủa màu vàng là hex-1-in.

  PTHH: $C_6H_{10} + AgNO_3 +NH_3 \to C_6H_9Ag \downarrow + NH_4NO_3$

  – Không hiện tượng là Benzen, Toluen, Stiren.

  Cho ba chất trên qua dung dịch Br2.

  – Chất làm mất màu dung dịch Br2 là Stiren

  PTHH: $C_6H_5CH=CH_2+Br_2 \to C_6H_5CHBr-CH_2Br$

  – Không hiện tượng là Benzen, Toluen.

  Hai chất trên cho qua dung dịch KMnO4 đun nóng

  – Chất làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng là: Toluen.

  PTHH: $C_6H_5CH_3 + 2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} C_6H_5COOK + 2MnO_2 + KOH + H_2O$

  – Không hiện tượng là benzen.

  4/ Ancol etylic, phenol, Hex-2-en, Glixerol.

  Dẫn lần lượt các chất trên qua dung dịch Br2

  – Chất tạo kết tủa trắng là phenol.

  PTHH: $C_6H_5-OH + 3Br_2 \to C_6H_2Br_3OH \downarrow + 3HBr$

  – Chất làm mất màu dung dịch Br2 là Hex-2-en.

  PTHH: $C_6H_{12}+Br_2 \to C_6H_{12}Br_2$

  – Còn lại không hiện tượng là Ancol etylic, Glixerol

  Cho hai chất trên qua dung dịch Cu(OH)2

  – Chất tạo dung dịch màu xanh lam là Glixerol

  PTHH: $2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 \to [C_3H_5(OH)_2O]_2Cu + 2H_2O$

  – Không hiện tượng là ancol.

  0
  2021-11-10T20:34:07+00:00

  Đáp án:đây bạn nha

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )