Bằng PPHH hãy nhận biết các dung dịch sau: a, KF, KCl, KBr, HCl, HI. b, NaOH, NaCl, HI, KNO3, NaBr.

Question

Bằng PPHH hãy nhận biết các dung dịch sau:
a, KF, KCl, KBr, HCl, HI.
b, NaOH, NaCl, HI, KNO3, NaBr.

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-11-28T13:06:59+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:08:42+00:00

   

  a. Đánh số thứ tự và trích mẫu thử các dung dịch:

  Cho quỳ tím vào mỗi mẫu thử:

  -HCL và HI làm quỳ tím hóa đỏ:

     Cho $AgNO_{3}$ vào hai mẫu trên:

     -Nhận ra HCl có kết tủa trắng xuất hiện

      \(HCl+AgNO_{3} \to AgCl+HNO_{3}\)

     -Nhận ra HI có kết tủa vàng đậm xuất hiện

      \(HI+AgNO_{3} \to AgI+HNO_{3}\)

  -KF, KCl, KBr không làm quỳ tím đổi màu

     Cho $AgNO_{3}$ vào mỗi mẫu đó

     -Nhận ra KF do không có hiện tượng gì

     -Nhận ra KCl do có kết tủa trắng xuất hiện

      \(KCl+AgNO_{3} \to AgCl+KNO_{3}\)

     -Nhận ra KI do có kết tủa vàng đậm xuất hiện

      \(KI+AgNO_{3} \to AgI+KNO_{3}\)

  b. Đánh số thứ tự và trích mẫu thử các dung dịch

  Cho quỳ tím vào mỗi mẫu thử:

  -Nhận ra NaOH làm quỳ hóa xanh

  -Nhận ra HI làm quỳ hóa đỏ

  -\(NaCl, KNO_{3}, NaBr\) không có hiện tượng gì

     Cho $AgNO_{3}$ vào mỗi mẫu thử

     -Nhận ra NaCl có kết tủa trắng xuất hiện

      \(NaCl+AgNO_{3} \to AgCl+NaNO_{3}\)

     -Nhận ra NaBr có kết tủa vàng xuất hiện

      \(NaBr+AgNO_{3} \to AgBr +NaNO_{3}\)

     -$KNO_{3}$ không có hiện tượng gì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )