Bếp điện có ghi 220V-800W đang hoạt động bình thường với HĐT 220V a, Tính cường đọ dòng điện qua bếp b, Dùng bếp để đun sôi 2 lít nước ở $20^{0}$ C,

Question

Bếp điện có ghi 220V-800W đang hoạt động bình thường với HĐT 220V
a, Tính cường đọ dòng điện qua bếp
b, Dùng bếp để đun sôi 2 lít nước ở $20^{0}$ C, biết hiệu suất của bếp là 80% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K
b1, Tính nhiệt lượng thu vào để nước sôi
b2, Tính thời gian đun sôi nước
c, Mỗi ngày sử dụng bếp 3 giờ. Tính tiền điện phải trả trong 28 ngày, biết rằng 1 KWh là 1700 đồng.

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-12T07:13:20+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:14:39+00:00

  Đáp án:

  a. I = 3,64

  b.1. Q = 672000J

  2. t = 1050s

  c. Tiền điện phải trả là 114240 đồng 

  Giải thích các bước giải:

  a. Cường độ dòng điện qua bếp là:

  $I = \dfrac{P}{U} = 3,64A$

  b.1. Nhiệt lượng thu vào để đun sôi nước là:

  $Q = mc\Delta t = 2.4200.\left( {100 – 20} \right) = 672000J$

  2.Thời gian đun sôi nước là:

  $\begin{array}{l}
  A = \dfrac{Q}{{80\% }} = 840000J\\
   \Rightarrow t = \dfrac{A}{P} = \dfrac{{840000}}{{800}} = 1050s
  \end{array}$

  c. Tiền điện phải trả là:

  $\begin{array}{l}
  A = P.t = 800.3.28 = 67200Wh = 67,2kWh\\
   \Rightarrow Tien = A.1700 = 114240dong
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )