Biết 4 cái chén 1 cái ấm bằng 8 cái đĩa và 1 cái chén 1 cái ấm bằng 3 cái đĩa. Hỏi 1 cái ấm bằng bao nhiêu cái đĩa Các bạn đừng báo cáo nha Bài này mk

Question

Biết 4 cái chén 1 cái ấm bằng 8 cái đĩa và 1 cái chén 1 cái ấm bằng 3 cái đĩa. Hỏi 1 cái ấm bằng bao nhiêu cái đĩa
Các bạn đừng báo cáo nha
Bài này mk thấy trong sách toán 4 nâng cao của em hàng xóm. Tối qua nó sang hỏi bài mà ngồi cả tối ko làm đc. : (

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-31T03:30:32+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:32:21+00:00

  Đáp án:  `1` cái ấm bằng `4/3` cái đĩa.

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử `a` là ấm ; `b` là chén và `c` là đĩa

  Theo bài ra, ta có: `a + b = 3 xx c`

  `⇒ 4 xx (a + b) = 4 xx 3 xx c`

  `⇒ 4 xx a + 4 xx b = 12 xx c`

  Mặt khác, `a + 4 xx b = 8 xx c`

  `⇒ 4 xx a + 4 xx b – a – 4 xx b = 12 xx c – 8 xx c`

  `⇒ 3 xx a = 4 xx c`

  `⇒ a = 4/3 xx c`

  Vậy `1` cái ấm bằng `4/3` cái đĩa.

   

  0
  2021-08-31T03:32:23+00:00

  Đáp án:

  1 cái ấm=$\dfrac43$ cái đĩa

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  4 cái chén+1 cái ấm=8 cái đĩa

  1 cái chén+1 cái ấm=3 cái đĩa

  1 cái ấm=? cái đĩa

  Lời giải:

  Do 1 cái chén+1 cái ấm=3 cái đĩa (đề cho)

  nên 4 cái chén+4 cái ấm=12 cái đĩa

  Mà 4 cái chén+1 cái ấm=8 cái đĩa (đề cho)

  Như vậy 3 cái ấm=4 cái đĩa

  Hay 1 cái ấm=$\dfrac43$ cái đĩa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )