Biết 5 vĩ thuốc có 30 viên. A) Hỏi 100 vĩ có bao nhiêu viên thuốc? B)Có 180 viên thì đóng được bao nhiêu vĩ?

Question

Biết 5 vĩ thuốc có 30 viên.
A) Hỏi 100 vĩ có bao nhiêu viên thuốc?
B)Có 180 viên thì đóng được bao nhiêu vĩ?

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-09-10T23:12:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T23:14:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a)1 vĩ thuốc có số viên là:

  30:5=6(viên)

  100 vĩ có số viên thuốc là:

  6×100=600(viên)

  b)Có 180 viên thì đóng được số vĩ là:

  180:6=30(vĩ)

           Đáp số:a)600 viên

                       b)30 vĩ

   

  0
  2021-09-10T23:14:14+00:00

  Đáp án:

  a) 600(viên)

  b) 30(vĩ)

  Giải thích các bước giải:

   Một vĩ có số viên là: 30:5=6(viên)

  a) 100 vĩ có số viên thuốc là: 100×6=600(viên)

  b) 180 viên thì đóng được số vĩ là: 180: 6=30(vĩ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )