Biết 5l cát có khối lượng 7,5 kg a) tính thể tích của 7,5 tấn cát b)tính trọng lượng của 1 đống cát có thể tích 1,5 m3

Question

Biết 5l cát có khối lượng 7,5 kg
a) tính thể tích của 7,5 tấn cát
b)tính trọng lượng của 1 đống cát có thể tích 1,5 m3

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-15T20:13:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:15:15+00:00

  a/

  5l = 5 dm³=0,005m³

  tóm tắt: 

  m: 7,5 kg

  V: 0,005m³

  D: ? kg/m³

  giải:

  KLR của cát là:

  theo công thức: D=m:V

                              D=7,5:0,005m³

                              D=1500 kg/m³

  tóm tắt:

  7,5 tấn = 7500 kg

  m: 7500 kg

  D: 1500 kg/m³

  V: ? m³

  giải:

  Thể tích của 7,5 tấn cát là:

  từ công thức D=m:V⇒V=m:D

                                        V=7500:1500

                                        V=5 m³

  b/

  TLR của đống cát là:

  từ công thức: d=10.D

                          d=1500.10

                          d=15000 N/m³

  tóm tắt:

  V: 1,5 m³

  d: 15000 N/m³

  P: ? N

  giải:

  trọng lượng của 1 đống cát có thể tích 1,5 m³ là:

  từ công thức: d=P:V⇒P=V.d

                                        P=15000.1,5

                                        P=22500 N

  cho mk ctlhn+vote 5 sao+cảm ơn

   

  0
  2021-08-15T20:15:36+00:00

  Đáp án:

   $V_1 = 5l = 5dm^3 = 0,005m^3$ 

  $m_1 = 7,5kg$ 

  $m_2 = 7,5tấn = 7500kg$ 

  $V_3 = 1,5m^3$ 

   Khối lượng riêng của cát là: 

    $D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{7,5}{0,005} = 1500 (kg/m^3)$ 

  a. Thể tích của 7,5 tấn cát là: 

    $V_2 = \dfrac{m}{D} = \dfrac{7500}{1500} = 5 (m^3)$ 

  b. Khối lượng của đống cát có thể tích $1,5m^3$ là: 

    $m_3 = D.V_3 = 1500.1,5 = 2250 (kg)$ 

  Trọng lượng của nó là: 

       $P = 10.m = 10.2250 = 22500 (N)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )