biết ABCD và BMNC là các hình vuông có cạnh 8 cm.viết tiếp vào chỗ chấm: a)Đoạn thẳng AM vuông góc với đoạn thẳng:…….viết b)Diện tích hình chữ nhậ

Question

biết ABCD và BMNC là các hình vuông có cạnh 8 cm.viết tiếp vào chỗ chấm:
a)Đoạn thẳng AM vuông góc với đoạn thẳng:…….viết
b)Diện tích hình chữ nhật AMND:………Bài giải

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-12-07T02:19:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:21:14+00:00

  Đáp án:

   AM vuông góc với đoạn thẳng MN, và BC

  Diện tích AMND là 128cm2

  Giải thích các bước giải:

  Hai hình vuông ABCD và BMNC là liên tiếp nhau.

  Chiều dài AM=16cm. Chiều rộng MN =8cm.

  Vậy diện tích AMND là 16×8=128cm2

  0
  2021-12-07T02:21:36+00:00

  Đáp án:

   Đoạn thẳng AM vuông góc với đoạn thẳng: AC; BC; MN

                             GIẢI    :

  Chiều dài của hình chữ nhật AMND là:

                  8 + 8 = 16 ( cm )

  Diện tích của hình chữ nhật AMND là:

                  16 x 8 =    128 ( cm² )

                             Đáp số 128 cm²

  b, Diện tích hình chữ nhật AMND là: 128 cm²

  cho hay nhất nha

     ~ doraemon321~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )