biết X chứa 2 nguyên tố C và H . Trong đó C chiếm 85.71 % theo khối lượng và phân tử khối của hóa chất X nặng bằng 7/8 lần phân tử khối của khí oxi .X

Question

biết X chứa 2 nguyên tố C và H . Trong đó C chiếm 85.71 % theo khối lượng và phân tử khối của hóa chất X nặng bằng 7/8 lần phân tử khối của khí oxi .Xác định công thức hóa học của hợp chất X

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-09-06T23:59:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:00:59+00:00

  Đáp án:

   CTHH của `X` là: `C_2H_4`

  Giải thích các bước giải:

   `X=7/8O_2=7/8×32=28đvC`

  Gọi CTHH của `X` là: `C_xH_y`

  Ta có: `%C=12x/28×100%=85,71%`

  `\Rightarrow12x/28=0,8571`

  `\Rightarrowx={0,8571×28}/12=2`

  CTHH: `C_2H_y`

  Ta có:

    `C_2+H_y=28`

  `\Leftrightarrow2×12+y=28`

  `\Leftrightarrow24+y=28`

  `\Leftrightarrowy=4`

  Vậy CTHH của `X` là: `C_2H_4`

  0
  2021-09-07T00:01:35+00:00

  Đáp án:

  \(C_2H_4\)

  Giải thích các bước giải:

   Hợp chất \(X\) tạo bởi 2 nguyên tố \(C; H\).

  Do vậy \(X\) có dạng \(C_xH_y\).

  \( \to {M_{{C_x}{H_y}}} = 12x + y = \frac{7}{8}{M_{{O_2}}} = \frac{7}{8}.32 = 28\)

  \(\% {m_C} = \frac{{12x}}{{{M_{{C_x}{H_y}}}}} = \frac{{12x}}{28} = 85,71\% \)

  \( \to x = 2 \to y = 4\)

  Vậy \(X\) là \(C_2H_4\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )