Biết giao tử của các kiểu gen sau: a) Aa b) AaBb c) AA d) AABb đ) AaBbCc e) AABbCc f) AA/AB g) AB/ab h) AB/AB k) Aa BC/bc l) Aa BC/BC Mấy anh mấy chị

Question

Biết giao tử của các kiểu gen sau:
a) Aa
b) AaBb
c) AA
d) AABb
đ) AaBbCc
e) AABbCc
f) AA/AB
g) AB/ab
h) AB/AB
k) Aa BC/bc
l) Aa BC/BC
Mấy anh mấy chị giúp hộ em với, em xin cảm ơn trước ạ :((

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-08-22T13:28:08+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:29:11+00:00

  a, Aa → 1A : 1a

  b, AaBb → 1AB : 1Ab : aB : 1ab

  c, AA → A

  d, AABb → 1AB : 1Ab

  đ, AaBbCc → 1ABC : 1ABc : 1AbC : 1Abc : 1aBC : 1abC : 1abc : 1aBc.

  e, AABbCc → 1ABC : 1ABc, 1AbC : 1Abc

  f, $\frac{AA}{AB}$ → ? kiểu gen sai 

  g, $\frac{AB}{ab}$ → 1AB : 1ab 

  h, $\frac{AB}{AB}$ → AB 

  k, $Aa\frac{BC}{bc}$ → 1ABC : 1aBC : 1Abc : 1abc

  i, $Aa\frac{BC}{BC}$ → 1ABC : 1aBC

  0
  2021-08-22T13:30:01+00:00

  Đáp án:

  a. Aa: A; a

  b. AaBb: AB; Ab; aB; ab

  c. AA: A

  d. AABb: AB; Ab

  đ. AaBbCc: ABC; AbC; ABc; Abc; aBC; abC; aBc; abc

  e. AABbCc: ABC; ABc; AbC; Abc

  f. $\frac{AA}{AB}$: Sai kiểu gen

  g. $\frac{AB}{ab}$: AB; ab

  h. $\frac{AB}{AB}$: AB

  k. `Aa`$\frac{BC}{bc}$: ABC; Abc; aBC; abc

  l. `Aa`$\frac{BC}{BC}$: ABC; aBC

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )