Biết khối lượng mol của một ôxit là 80g thành phần về khối lượng oxi trong oxit đó là 60% xác định công thức của oxit đó và gọi tên. ôxit đó thuộc loạ

Question

Biết khối lượng mol của một ôxit là 80g thành phần về khối lượng oxi trong oxit đó là 60% xác định công thức của oxit đó và gọi tên. ôxit đó thuộc loại oxit nào

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-06T15:05:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:06:38+00:00

  Đáp án:

  $SO_3$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CTHH của oxit là $A_xO_y$

  Theo đề bài ta có:

  $m_{O}=80.60\%=48g.$

  $⇒n_{O}=\dfrac{48}{16}=3mol.$

  $⇒m_{A}=80-48=32g.$

  ⇒ A là lưu huỳnh.

  $⇒n_{S}=\dfrac{32}{32}=1mol.$

  ⇒ CTHH của oxit là $SO_3$

  Gọi tên: Lưu huỳnh trioxit.

  $SO_3$ là oxit axit.

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T15:07:04+00:00

  Gọi nguyên tố còn lại là $R$

  $CTTQ:R_xO_y$

  Theo đề bài ta có:

  $M_O=60$’%’$.80=48⇒n_O=y=48/16=3(mol)$

   $M_R=80-48=32→R:S$(lưu huỳnh)

  $n_R=x=32/32=1(mol)$

  Ta có: $x:y=1:3⇒x=1;y=3$

  $→CTHH:SO_3$

  $SO_3$ là oxit axit có tên lưu huỳnh trioxit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )