Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Để đun nóng 1000 g nước tăng lên 10 C, ta cần cung cấp nhiệt lượng bằng A: 420 J B: 42 J C: 4,2 kJ

Question

Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Để đun nóng 1000 g nước tăng lên 10 C, ta cần cung cấp nhiệt lượng bằng
A:
420 J
B:
42 J
C:
4,2 kJ
D.420kJ

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-20T02:59:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:00:38+00:00

  Đáp án:

   B. 42kJ

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng cần cung cấp là:
  \[Q = mc\Delta t = 1.4200.10 = 42000J = 42kJ\]

   

  0
  2021-10-20T03:01:04+00:00

  Đáp án:A 

   

  Giải thích các bước giải:

  4200.1:10=420(J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )