Biết rằng nếu đa thức P(x) chia cho hết đa thức x-a thì P(a) =0 Tìm m,n biết P(x) = mx ² + nx +1 chia hết cho ( x-2) và (x +3) Giúp mình với ạ

Question

Biết rằng nếu đa thức P(x) chia cho hết đa thức x-a thì P(a) =0
Tìm m,n biết P(x) = mx ² + nx +1 chia hết cho ( x-2) và (x +3)
Giúp mình với ạ

in progress 0
Amaya 5 tháng 2021-07-09T00:19:22+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:20:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  P(x) = m\(x^{2}\)+ nx +1 chia hết cho ( x-2) và (x +3) 

  \(\left\{\begin{matrix} P(2)=2^{2}.m+2n+1=0
   &  & \\ P(-3)=(-3)^{2}m-3n+1=0
   &  & 
  \end{matrix}\right.\)

  \(\left\{\begin{matrix} 4m+2n=-1
   &  & \\ 9m-3n=-1
   &  & 
  \end{matrix}\right.\)

  \(\left\{\begin{matrix} m=\frac{-1}{6}
   &  & \\ n=\frac{-1}{6}
   &  & 
  \end{matrix}\right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )