Biết rằng (P) y=ax^2+c đi qua điểm M(2,3) và có tung độ đỉnh là -1. Khi đó giá trị a, c là?

Question

Biết rằng (P) y=ax^2+c đi qua điểm M(2,3) và có tung độ đỉnh là -1. Khi đó giá trị a, c là?

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-07T20:35:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:37:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  * (P) đi qua điểm M(2;3) nên : 4a+c=3 (1)

  *Hoành độ đỉnh = -b/2a =0/2a=0

  *Đỉnh I ( 0;-1) thuột (P) nên : c=-1 (2) 

  *Thay (2) vào (1) : 4a-1=3 =>a=1 

  *Vậy parabol cần tìm là : y=x²-1

   

  0
  2021-08-07T20:37:49+00:00

  Đáp án: a=1, c=-1

   

  Giải thích các bước giải:

   parabol (P) y=ax^2+c có các hệ số lần lượt a,0,c nên ta có toạ độ đỉnh của (P) là: I(0,c)

  => c=-1

  Vì (P) đi qua M(2,3)

  => 3=4a+c

  => 4a=3-c=3-(-1)=4

  => a=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )