Biết rằng pt x^2-mx+m+1=0 có 1 no =3. Tìm nghiệm còn lại giúp mình vs

Question

Biết rằng pt x^2-mx+m+1=0 có 1 no =3. Tìm nghiệm còn lại
giúp mình vs

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-11T04:52:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:53:55+00:00

  Đáp án:

   x=2

  Giải thích các bước giải:

  \({x^2} – mx + m + 1 = 0\) (1)

  Thay x=3 vào (1) ⇒ \(9 – 3m + m + 1 = 0 \to m = 5\)

  Với m=5 ⇒ pt: \({x^2} – 5x + 6 = 0 \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x = 2
  \end{array} \right.\)

  0
  2021-08-11T04:54:28+00:00

  Đáp án:x=2 và x=3

   

  Giải thích các bước giải:

   Do pt có một nghiệm bằng 3:

  Thay 3 vào pt: \(3^{2}-3m+m+1=0\)

  \(\Leftrightarrow \)m=5

  Phương trình: \(x^{2}-5x+5+1=x^{2}-5x+6\) có 2 nghiệm x=3 và x=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )