Biết rằng tanA, tanB là các nghiệm của phương trình x ² -px +q= 0 thế thì giá trị của biểu thức P= cos ²(A+B) + p.sin (A+ B). cos (A+B) + q. sin ² (

Question

Biết rằng tanA, tanB là các nghiệm của phương trình x ² -px +q= 0 thế thì giá trị của biểu thức
P= cos ²(A+B) + p.sin (A+ B). cos (A+B) + q. sin ² ( A+ B) = ???
A. q B. p C. p/q D. 1

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-27T10:32:55+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:34:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   xét cos(A+B) khác 0

  lấy P chia cho cos(A+B)^2

  =>$\frac{P}{cos(A+B)^2}$=1+ptan(A+B)+qtan(A+B)^2 =>P.( $tan(A+B)^2$ +1)=1+p.$tan(A+B)$+q.$tan(A+B)^2$ (*)

  mà t có tan(a+b)=$\frac{tana+tanb}{2-tana.tanb}$ =>theo hệ thức viet=>tan(A+B)=$\frac{p}{1-q}$ 

  thay vào (*)

  =>P

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )