bốn đội máy cày làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. đội thứ nhất hoàn thành trong 6 ngày . Đội thứ 2 hoàn thành trong 4 ngày, đội thứ

Question

bốn đội máy cày làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. đội thứ nhất hoàn thành trong 6 ngày . Đội thứ 2 hoàn thành trong 4 ngày, đội thứ 3 hoàn thành trong 12 ngày, đội thứ 4 hoàn thành trong 10 ngày. biết rằng số máy cày của đội thứ 4 ít hơn số máy cày của đội thứ nhất 4 máy và các máy có cùng năng xuất. hỏi mỗi đội có bnhieu máy cày

in progress 0
Skylar 2 tuần 2021-08-25T07:29:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:30:44+00:00

  Số ngày hoàn thành xong công việc của 4 đội lần lượt là 6 ngày, 4 ngày, 12 ngày, 10 ngày

  Năng suất các máy là như nhau nên ta có:

  6a=4b=12c=10dBCNN(6,4,12,10)=60⇒6a60=4b60=12c60=10d60⇔a10=b15=c5=d6

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và theo giả thiết a-d=4 ta có:

  0
  2021-08-25T07:31:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số máy cày của bốn đội lần lượt là a,b,c,d (a,b,c,d>0)

  Số ngày hoàn thành xong công việc của 4 đội lần lượt là 6 ngày, 4 ngày, 12 ngày, 10 ngày

  Năng suất các máy là như nhau nên ta có:

  \[\begin{array}{l}
  6a = 4b = 12c = 10d\\
  BCNN\left( {6,4,12,10} \right) = 60\\
   \Rightarrow \frac{{6a}}{{60}} = \frac{{4b}}{{60}} = \frac{{12c}}{{60}} = \frac{{10d}}{{60}}\\
   \Leftrightarrow \frac{a}{{10}} = \frac{b}{{15}} = \frac{c}{5} = \frac{d}{6}
  \end{array}\]

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và theo giả thiết a-d=4 ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{a}{{10}} = \frac{b}{{15}} = \frac{c}{5} = \frac{d}{6} = \frac{{a – d}}{{10 – 6}} = \frac{4}{4} = 1\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{a}{{10}} = 1\\
  \frac{b}{{15}} = 1\\
  \frac{c}{5} = 1\\
  \frac{d}{6} = 1
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 10\\
  b = 15\\
  c = 5\\
  d = 6
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )