BT: Cho hỗn hợp X gồm 16,8 bột Fe và 6,4g bột S đem nung nóng thu được chất răn Y. Cho toàn bộ Y vào 150ml dd H2SO4 loãng thì thu được 6,72l khí (đktc

Question

BT: Cho hỗn hợp X gồm 16,8 bột Fe và 6,4g bột S đem nung nóng thu được chất răn Y. Cho toàn bộ Y vào 150ml dd H2SO4 loãng thì thu được 6,72l khí (đktc)
a. Tính %V hai khí sinh ra
b. Tính CM của dd H2SO4 loãng đã dùng.
Vote 5* nha

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-10-28T14:15:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:17:09+00:00

  n Fe=16,8/56=0,3(mol)

  n S = 6,4/32=0,2mol)

  PTHH:Fe+S-to->FeS

  (mol)_0,2__0,2____0,2__

  Tỉ lệ: 0,3/1 > 0,2/1→Fe dư 0,3-0,2=0,1(mol)

  Chất rắn Y gồm Fe dư và FeS

  PTHH:FeS+H2SO4->FeSO4+H2S

  (mol)__0,2__0,2________________0,2

  PTHH: Fe+H2SO4->FeSO4+H2

  (mol)__0,1____0,1___________0,1

  %V H2S = (0,2.22,4)/6,72 .100%=66,7%

  %V H2 = 100-66,7=33,3%

   CM H2SO4 = (0,2+0,1)/0,15=2(M)

  0
  2021-10-28T14:17:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có nFe = 16,8/56 = 0,3 mol ; nS = 6,4/32 = 0,2 mol

  PTHH : 

  Fe  +   S  –to–> FeS

  Vì nFe > nS nên Fe dư 

  có nFeS = nFe phản ứng = nS = 0,2 mol

  ⇒ nFe dư  = 0,3-0,2 = 0,1 mol

  có nhh khí = 6,72/22,4 = 0,3 mol

  PTHH :

  Fe +  H2SO4 → FeSO4  + H2

  0,1                                     0,1  (mol)

  FeS  +  H2SO4 → FeSO4  +  H2S

  0,2                                           0,2  (mol)

  ⇒ %V H2 = 0,1/0,3 .100% = 33,33%

  ⇒%V H2S = 100%-33,33% = 66,67%

  b. Theo PT trên , nH2SO4 = nFe dư + nFeS = 0,1+0,2 = 0,3 mol

  ⇒ CM H2SO4 = 0,3/0,15 = 2M

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )