C=4+4^2+4^3+4^4+……+4^2014+4^2015+4^2016 Chứng minh c chia hết cho 21 và 105

Question

C=4+4^2+4^3+4^4+……+4^2014+4^2015+4^2016
Chứng minh c chia hết cho 21 và 105

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-15T03:33:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:35:01+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $C=4+4^2+4^3+4^4+……+4^{2014}+4^{2015}+4^{2016}\\=(4+4^2+4^3)+……+(4^{2014}+4^{2015}+4^{2016})\\=4.(1+4+4^2)+…+4^{2014}.(1+4+4^2)\\=4.21+…+4^{2014}.21\\=21.(4^2+…+4^{2014}) \vdots 21\\$___________________________$\\C=4+4^2+4^3+4^4+……+4^{2014}+4^{2015}+4^{2016}\\=(4+4^2+4^3+4^4+4^5+4^6)+……+(4^{2011}+4^{2012}+4^{2013}4^{2014}+4^{2015}+4^{2016})\\=4.(1+4+4^2+4^3+4^4+4^5)+…+4^{2011}.(1+4+4^2+4^3+4^4+4^5)\\=1365.4+…+1365.4^{2011}\\=1365.(4+..+4^{2011})\vdots 105$

  0
  2021-09-15T03:35:27+00:00

            #Dqnghiep

  C =4 + $4^{2}$+ $4^{3}$+ $4^{4}$+ ….+$4^{2014}$+ $4^{2015}$+ $4^{2016}$
     =( 4 + $4^{2}$+ $4^{3}$)+($4^{4}$+$4^{5}$+$4^{6}$ )$+ ….+($4^{2014}$+ $4^{2015}$+ $4^{2016}$ )
     =4 .( 1 + 4 + $4^{2}$) + $4^{4}$.( 1 + 4 + $4^{2}$) + ….. + $4^{2014}$.( 1 + 4 + $4^{2}$)
     =4 . 21 + $4^{4}$. 21 +…..+ $4^{2014}$. 21
     =21.(4 + $4^{4}$ +……+ $4^{2014}$) chia hết cho 21

  _____________________________________________________________________________

  C =4 + $4^{2}$+ $4^{3}$+ $4^{4}$+ ….+$4^{2014}$+ $4^{2015}$+ $4^{2016}$
      =( 4 + $4^{2}$)+ ($4^{3}$+$4^{4}$)+ ….+( $4^{2015}$+ $4^{2016}$ )
     =4 .( 1 + 4 ) + $4^{3}$.( 1 + 4 ) + ….. + $4^{2015}$.( 1 + 4 )
     =4 . 5 + $4^{4}$. 5 +…..+ $4^{2014}$. 5
     =5.(4 + $4^{3}$ +……+ $4^{2015}$) chia hết cho 5

  Vì  C=4 + $4^{2}$+ $4^{3}$+ $4^{4}$+ ….+$4^{2014}$+ $4^{2015}$+ $4^{2016}$ chia hết cho 21;5 nên C chia hết cho 105

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )