C/minh rằng mọi số ngtố lớn hơn 3 đều viết dưới dạng 6k+1 hoặc 6k+5 ( k thuộc N)

Question

C/minh rằng mọi số ngtố lớn hơn 3 đều viết dưới dạng 6k+1 hoặc 6k+5 ( k thuộc N)

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-10T12:05:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:06:37+00:00

  Khi số nguyên tố `a` chia cho `6` có thể có số dư là ` 0 ;1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5`

  `⇒ p` có dạng `6k + 1 ; 6k + 2 ; 6k + 3 ; 6k + 4 ; 6k + 5 ; 6k + 0`

  `=> (6k + 2) ⋮ 2 ; (6k+3) ⋮ 3 ; (6k+4) ⋮ 2 ; (6k+2) ⋮ 2 ; (6k+3) ⋮ 3 ; (6k+4) ⋮ 2`

  Nên  các số nguyên tố lớn `3` thường có dạng `6k+1 ; 6k+5`

  0
  2021-07-10T12:06:43+00:00

  số nguyên tố p chia cho 6 có số dư là 1;2;3;4;5

  ⇒⇒p có dạng 6k+1;6k+2;6k+3;6k+4;6k+5

   (6k+2)⋮2;(6k+3)⋮3;(6k+4)⋮2(6k+2)⋮2;(6k+3)⋮3;(6k+4)⋮2

  vậy các số nguyên tố lớn 3 thường có dạng 6k+1 và 6k+5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )