C1:Cho 2,7 gam kim loại M hoá trị 3 tác dụng với oxi tạo ra 5,1 gam oxít M2O3 C2:Cho sắt dư tác dụng với 150 gam đúng dịch HCl 3,65% a, viết phương tr

Question

C1:Cho 2,7 gam kim loại M hoá trị 3 tác dụng với oxi tạo ra 5,1 gam oxít M2O3
C2:Cho sắt dư tác dụng với 150 gam đúng dịch HCl 3,65%
a, viết phương trình hóa học
b, tính thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn
c, tính khối lượng sắt đã phản ứng

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-05T06:34:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T06:36:02+00:00

  1/

  $2M+3/2O_{2} \to M_{2}O_{3}$

  $nM=2nM_{2}O_{3}$

  ⇔$\frac{2,7}{M}=2.\frac{5,1}{2M+16.3}$

  ⇔$M=27(Al)$

  2/

  $Fe+2HCl \to FeCl_{2}+H_{2}$

   0,075  0,15                     0,075

  $mHCl=150.3,65\%=5,475g$

  $nHCl=\frac{5,475}{36,5}=0,15$

  $VH_{2}=0,075.22,4=1,68lit$

  $mFe=0,075.56=4,2g$

  0
  2021-10-05T06:36:03+00:00

  Câu 1 :

  $n_M=\dfrac{2,7}{M_M}(mol)$

  $n_{M_2O_3}=\dfrac{5,1}{2.M_M+48}(mol)$

  $PTPU :$

  $4M+3O_2\overset{t^o}\to 2M_2O_3$

  Theo pt :

  $n_M=2.n_{M_2O_3}$

  $⇔\dfrac{2,7}{M_M}=2.\dfrac{5,1}{2.M_M+48}$

  $⇒M_M=27(Al)$

  Câu 2 :

  $m_{HCl}=150.3,65\%=5,475g$

  $⇒n_{HCl}=\dfrac{5,475}{36,5}=0,15mol$

  $a.Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2↑$

  Theo pt :

  $n_{H_2}=n_{Fe}=1/2.n_{HCl}=1/2.0,15=0,075mol$

  $b.V_{H_2}=0,075.22,4=1,68l$

  $c.m_{Fe}=0,075.56=4,2g$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )