c1:Hoàn thành các phản ứng hóa học của chuỗi sau (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng) : KMnO4 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe Câu 2: Cho 17,4 gam M

Question

c1:Hoàn thành các phản ứng hóa học của chuỗi sau (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng) :
KMnO4 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe
Câu 2: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Dẫn toàn bộ khí thu được vào 200
gam dung dịch NaOH 10% (ở nhiệt độ thường), thu được dung dịch X.
a) Viết các PTHH xảy ra.
b) Tính khối lượng dung dịch X thu được, từ đó xác định C% của các chất tan có trong dung dịch X.

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-27T06:30:21+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:31:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1

  2KMnO4+16HCl—>2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O

  2Fe+3Cl2–>2FeCl3

  FeCl3+3NaOH–>Fe(OH)3+3NaCl

  2Fe(OH)3–>Fe2O3+3H2O

  Fe2O3+3H2–>2Fe+3H2O

  Câu 1

  MnO2+4HCl–>MnCl2+2H2O+Cl2

  Cl2+2NaOH–>NaCl+NaClO+H2O

  b)n MnO2=17,4/87=0,2(mol)

  n NaOH=200.10%/40=0,5(mol)

  n Cl2=n MnO2=0,2(mol)

  =>NaOH dư.X là NaCl ,NaClO,NaOH dư

  C% NaCl=0,2.58,5/200.100%=5,85%

  C% NaClO=0,2.74,5/200.100%=7,45%

  C% NaOH dư=0,1.40/200.100%=2%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )