C1 : Tìm y , biết 378 : 0,25 – ( y : 4 + y : 0,125 ) x 0,5 = 14,25 C2 : Một cửa hàng bán nồi cơm điện với giá 510 000 đồng thì được lãi 6% theo giá b

Question

C1 : Tìm y , biết
378 : 0,25 – ( y : 4 + y : 0,125 ) x 0,5 = 14,25
C2 : Một cửa hàng bán nồi cơm điện với giá 510 000 đồng thì được lãi 6% theo giá bán . Hỏi giá vốn của nồi cơm điện đó là bao nhiêu ?
Nkank giúp eim
Giải thích cách lm
#DONOTCOPY

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-07-12T10:06:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:07:49+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: y=1451,5

  Câu 2: 30 600 đồng

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  378 : 0,25 – ( y : 4 + y : 0,125 ) x 0,5 = 14,25

  1512- ( y : 4 + y : 0,125 )                  =14,25:0,5

  1512-( y+4×0,125 )                           =28,5

  1512-y+32                                        =28,5

  1512-y                                               =28,5+32

  1512-y                                               =60,5

  y                                                        =1512-60,5

  y                                                         =1451,5

  Câu 2:

  Giá vốn của nồi cơm điện đó là:

                 510 000 x 6% = 30 600 (đồng)

                             Đáp số: 30 600 đồng

  0
  2021-07-12T10:07:53+00:00

  Câu 2:

  Giá vốn của nồi cơm điện đó là:

                 510 000 x 6% = 30 600 (đồng)

                             Đáp số: 30 600 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )