C1: viết chương trình: – Dữ liệu vào đọc từ tệp MANG.INP + Dòng 1: số phần tử N; + Các dòng tiếp theo: giá trị của N phần tử (các phần tử mảng); – D

Question

C1: viết chương trình:
– Dữ liệu vào đọc từ tệp MANG.INP
+ Dòng 1: số phần tử N;
+ Các dòng tiếp theo: giá trị của N phần tử (các phần tử mảng);
– Dữ liệu ra ghi vào tệp DEML.OUT; đếm các phần tử lẻ trong mảng.

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-08-11T10:04:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:05:33+00:00

  uses crt;
  var i,n,s:integer;
      a:array[1..1000] of integer;
  const Fi=’MANG.INP’;
        Fo=’MANG.OUT’;

  0
  2021-08-11T10:06:18+00:00

  Bài làm

  uses crt;
  var i,n,s:integer;
      a:array[1..1000] of integer;
  const Fi=’MANG.INP’;
        Fo=’MANG.OUT’;

  begin
   assign(input,Fi); reset(input);
   assign(output,Fo); rewrite(output);
   readln(n);
   s:=0;
   For i:=1 to n do
    begin
     read(a[i]);
     if a[i] mod 2=0 then s:=s+a[i];
    end;
   writeln(s);
   readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )