c1 : Viết chương trình sử dụng chương trình con in ra màn hình hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím c2 : viết chương trình

Question

c1 : Viết chương trình sử dụng chương trình con in ra màn hình hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím
c2 : viết chương trình sử dụng chương trình con in ra màn hình ba hình chữ nhật liên tiếp với 3 hình có kích thước gấp đôi hình trước ?

in progress 0
Iris 4 tháng 2021-08-17T16:40:45+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:42:42+00:00

  Program FNG;
  Uses crt;
  Var a,b: longint;

  Procedure xuli;
  Var i,j: longint;
  Begin
          For i:=1 to a do
          Begin
                  For j:=1 to b do Write(‘*’);
                  Writeln;
          End;
  End;

  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap a va b: ‘); Readln(a,b);
          Xuli;
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )