cả hai chứa 3248 tấn thóc kho thứ hai chứ ít hơn kho thứ nhất 98 tấn hỏi mỗi khi chứ bao nhiêu tấn thóc bài2 tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 9

Question

cả hai chứa 3248 tấn thóc kho thứ hai chứ ít hơn kho thứ nhất 98 tấn hỏi mỗi khi chứ bao nhiêu tấn thóc
bài2
tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 96cm vuông và chiều rộng 6cm

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-06T17:24:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:25:34+00:00

  $\text{Bài tập 1: Cả hai kho chứa 3248 tấn thóc, kho thứ hai chứa ít}$

  $\text{hơn kho thứ nhất 98 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?}$

  $\text{Giải:}$

  $\text{Số tấn thóc kho thứ nhất chứa là:}$

  $\text{(3248 + 98) ÷ 2 = 1673 (tấn thóc)}$

  $\text{Số tấn thóc kho thứ hai chứa là:}$

  $\text{3248 – 1673 = 1575 (tấn thóc)}$

  $\text{Đáp số:}$

  $\text{Kho thứ nhất: 1673 tấn thóc.}$

  $\text{Kho thứ hai: 1575 tấn thóc.}$

  $\text{Bài tập 2: Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 96 cm vuông}$

  $\text{và chiều rộng 6cm.}$

  $\text{Giải:}$

  $\text{Chiều dài hình chữ nhật đó là:}$

  $\text{96 ÷ 6 = 16 (cm).}$

  $\text{Chu vi hình chữ nhật đó là:}$

  $\text{(16 + 6) × 2 = 44 (cm).}$

  $\text{Đáp số: 44 cm.}$

  0
  2021-09-06T17:26:02+00:00

  Bài 1

  Số thóc kho thứ nhất chứa là: (3248+98):2= 1673 (tấn thóc)

  Số thóc kho thứ hai chứa là: 3248- 1673= 1575 (tấn thóc)

  Đáp số: kho thứ nhất chứa: 1673 tấn thóc

               kho thứ hai chứa: 1575 tấn thóc

  Bài 2

  Chiều dài hình chữ nhật là:

        96: 6= 16 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật là:

       (16+6) x 2= 44 (cm)

  Đáp số: 44 cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )