Các bạn giải giúp mình với ạ còn 2 tiếng nữa kt 1 tiết rồi 1) Viết chương trình của tập hợp số chẵn n 2) Cho A là số nguyên tố.Tìm n là số nguyên nhỏ

Question

Các bạn giải giúp mình với ạ còn 2 tiếng nữa kt 1 tiết rồi
1) Viết chương trình của tập hợp số chẵn n
2) Cho A là số nguyên tố.Tìm n là số nguyên nhỏ nhất
S=10+11+12+13…+n

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-08-13T13:53:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:54:08+00:00

  program bai1;

  uses crt;

  var i,l,t:integer;

    begin

      clrscr;

       write(‘Nhap l: ‘);        readln(l);

       t:=0;

       for i:=1 to l do

           t:=t+i;

       writeln(‘Tong cua ‘,l,’ so tu nhien dau tien la: ‘,t);

       readln

     end.

  2/type kmang=array[1..50] of integer;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )